مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (721)

3 -4-کشتی های پشتیبانی……………………………………………………………………………………………….36 مبحث دوم-سایر ادوات جنگی………………………………………………………………………………………….372- 2 – ‍1 -اژدرها………………………………………………………………………………………….. ………………………………………372 – 2 – 2 -موشکها……………………………………………………………………………………………………………..37 بند سوم- مقررات خاص در مورد روشهای جنگ دریایی…………………………………………………….382- 3 – 1 – بمباران دریایی……………………………………………………………………………………………………….38 سایت منبع Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (722)

2-2-9-5 قطار شهری212-2-9-6 تاکسی212-2-10- شیراز در اشعار پارسی:21بخش دوم2-3 آشنایی با مفهوم و ماهیت تصویر مقصد232-3-1 سیر توجه به تصویر مقصد232-3-2 بررسی مفهوم تصویر مقصد232-3-2-1 تصویر مقصد، ماهیتی دوگانه262-4- فرایند انتخاب مقصد:29بخش سوم:2-5- اجزای تشکیل Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (717)

8-1-2) زنجیره ارزش مدیریت منابع انسانی الکترونیک28 1-8-1-2) برنامهریزی، مدیریت و ارتباطات منابع انسانی الکترونیکی28 2-8-1-2) بدست آوردن منابع انسانی، جذب، کارمندیابی، گزینش و حفظ و نگهداری30 3-8-1-2) مدیریت عملکرد الکترونیکی33 4-8-1-2) نظام پاداش دهی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (718)

6-2- تجارب کشورهای جهان ………………………………………………………………………………………… 34 1-6-2- مدیریت شهری در کشور آلمان………………………………………………………….. 34 1-1-6-2- مشارکت مردم با شهرداری……………………………………………………. 35 2-1-6-2- شهرداران ………………………………………………………………………………… 35 2-6-2- مدیریت شهری در کشور تایلند………………………………………………………… 36 3-6-2- مدیریت شهری در کشورانگلیس………………………………………………………… Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (719)

6-2- تجارب کشورهای جهان ………………………………………………………………………………………… 34 1-6-2- مدیریت شهری در کشور آلمان………………………………………………………….. 34 1-1-6-2- مشارکت مردم با شهرداری……………………………………………………. 35 2-1-6-2- شهرداران ………………………………………………………………………………… 35 2-6-2- مدیریت شهری در کشور تایلند………………………………………………………… 36 3-6-2- مدیریت شهری در کشورانگلیس………………………………………………………… Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (720)

فصل سوم: روش پژوهش3-2 طرح پژوهش:643-3- جامعه پژوهش:653-4- نمونه و نمونه گیری:653-5- ابزار پژوهش653-5-1 پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ653-5-2-پرسشنامه پرخاشگری باس و پری673-5-3 پرسشنامه ویژگی های شخصیت NEO- FFI683-6 روند اجرای پژوهش693-7 شیوه تجزیه و تحلیل69فصل Read more…

By 92, ago